Събрание на СПИБ - 20 май
Управителният съвет на „Съюз на печатарската индустрия в България“, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 22, ал. 1 от Устава, свиква общо събрание на сдружението на 20.05.2021 г. в 18.00 ч. в гр. София, кв. Горубляне, ул. „Абагар“ № 16, сграда на „ДЕМАКС“ АД, при следния дневен ред: 1. Отчет на Управителния съвет за дейността на съюза през 2020 г.; 2. Доклад на контрольора за 2020 г.; 3. Приемане на годишния финансов отчет на съюза за 2020 г.; 4. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителен съвет и Контрольора на съюза за дейността им през 2020 г.; 5. Разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 22, ал. 6 ат Устава, събранието ще се проведе същия ден в 19.00 ч., на същото място и при същия дневен ред. Поканват се всички членове или писмено упълномощени техни представители да присъстват на събранието.

Дата: 23.04.2021 г.
BG | EN
Новини

Предстоящи събития:

• Общо събрание на СПИБ – ще се проведе на 23.06.22 г. от 19:00...
>>Номинации за Печатар и Търговец на годината - 2021

Уважаеми колеги,

Управителният съвет...
>>Събрание на СПИБ - 20 май
Управителният съвет на „Съюз на печатарската индустрия в...
>>